500 zł kary za każdy błąd w JPK od 1 października 2020 r.

Od 1 października 2020 roku Urząd skarbowy będzie mógł nałożyć karę w wysokości 500 zł za każdy błąd w ewidencji VAT. Przedsiębiorców będą obowiązywały nowe zasady w zakresie sporządzania ewidencji VAT związane ze zmienioną strukturą JPK V7, która obejmuje część deklaracyjną oraz ewidencyjną.


Ustawodawca nałożył na podatników VAT obowiązek dodatkowego oznaczenia w przesyłanej ewidencji niektórych kategorii towarów i usług, w tym również transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. 

W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego, w przesłanej ewidencji błędów, naczelnik urzedu skarbowego zobowiąże podatnika do ich skorygowania, a następnie, podatnik, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma powinien przesłać skorygowaną ewidencję wraz z wyjaśnieniem, iż przesłana ewidencja nie zawiera już błędów, które wskazane były w wezwaniu. 

W wypadku przekroczenia w/w terminu lub niezłożenia wyjaśnień, że przesłana ewidencja nie zawiera błędów, naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd. Kara może być też nałożona również wówczas, gdy podatnik złoży wyjaśnienia, ale w ocenie naczelnika urzędu skarbowego nie wykaże w nich, że ewidencja nie zawiera błędów.

Kara pieniężna będzie nakładana w drodze decyzji, od której podatnik będzie miał prawo się odwołać, a w razie nieuwzględnienia odwołania przez organ II instancji, podatnik będzie mógł skierować skargę na decyzję do sądu administracyjnego.

Mając na uwadze wysoce represyjny system przyjęty przez ustawodawcę,  Przedsiębiorca może już teraz wystąpić o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) w celu określenia, czy sprzedaż danego towaru podlega pod obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w ewidencji VAT.