Alimenty na byłego małżonka - kiedy można je uzyskać?

Między byłymi małżonkami możliwe jest istnienie obowiązku alimentacyjnego. Rozwiedziony małżonek może starać się o uzyskanie od drugiego małżonka środków niezbędnych na utrzymanie, gdy znajduje się w niedostatku. Jedynym koniecznym warunkiem jest brak uznania za jedynego winnego rozpadu małżeństwa małżonka, który chce uzyskać środki na utrzymanie. 

Aby móc starać się o uzyskanie środków na utrzymanie musi nastąpić stan niedostatku u byłego małżonka. Stan niedostatku występuje wówczas, gdy własnymi siłami, własną pracą nie jest się w stanie zaspokoić własnych podstawowych potrzeb życiowych. Najczęstszymi sytuacjami są:
1) wychowywanie dzieci uniemożliwiające podjęcie pracy zarobkowej,
2) niemożność wykonywania pracy odpowiedniej do wieku czy stanu zdrowia, ze względu na brak odpowiednich kwalifikacji.

Powodem, który uzasadnia alimenty od byłego małżonka jest też znaczne pogorszenie się sytuacji majątkowej - uzyskanie alimentów w takiej sytuacji jest możliwe także wówczas, gdy w wyroku rozwodowym określono winę za rozpad pożycia z wyłącznej winy jednego małżonka. Nie musi wystąpić tutaj stan niedostatku, a jedynie pogorszenie się sytuacji majątkowej. Wówczas, małżonek, który nie jest uznany za winnego rozpadu pożycia może starać się o uzyskanie alimentów od byłego małżonka.

Prawo nie określa katalogu potrzeb, na jakich łożyć powinien były małżonek, albowiem potrzeby u każdego człowieka kształtują się indywidualnie. Nie można jednak żądać przyznania alimentów od byłego małżonka, gdy wnioskujący jest w posiadaniu znaczących, cennych składników majątkowych.

Jak wynika z treści art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego środku niezbędne do utrzymania to mogą, lecz nie muszą być pieniądze. Mogą to być także świadczenia w naturze, np. leki czy ubrania.  W ramach pomocy można także opłacić byłemu małżonkowi kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe niezbędne dla uzyskania pracy zarobkowej. 

Obowiązek alimentacyjny wygasa w przypadku zawarcia nowego związku małżeńskiego przez uprawnionego do świadczenia alimentacyjnego. Zawarcie związku małżeńskiego przez małżonka, który obowiązany był do wypłacania alimentów nie wygasa w takiej sytuacji. Możliwe jest jednak obniżenie przekazywanych alimentów. 

W sytuacji, gdy zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Sprawy dotyczące przyznania alimentów na rzecz byłego małżonka są sprawami indywidualnymi, wymagającymi dokładnego rozpatrzenia przez sąd. 

Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel. 721-397-241

Pozdrawiam,

mgr Aleksandra Klepin
Prawnik