Biznes na próbę, czyli... działalność nierejestrowana

W 2018 roku została wprowadzona w życie działalność nieewidencjonowana (nierejestrowana). W artykule tym dowiesz się:

  1. Kto może prowadzić działalność nierejestrową?
  2. Na czym polega działalność nierejestrowana?
  3. Opodatkowanie działalności nierejestrowej 
  4. Czy należy zgłosić do ZUS prowadzenie tej działalności?

1. Kto może prowadzić działalność nierejestrową?

Osoba fizyczna, która w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalność gospodarczej, której przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w roku 2020 wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 2600 zł brutto, a więc przychód miesięczny nie może przekroczyć kwoty 1300 zł).

Działalności nierejestrowej nie mogą prowadzić wspólnicy spółki cywilnej bądź spółki, która podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. To samo dotyczy osób, które prowadzą działalności reglamentowanej (działalność reglamentowana wiąże się z uzyskaniem koncesji, pozwoleń, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej).

2. Na czym polega działalność nierejestrowana?

Ustawa Prawo Przedsiębiorców w art. 5 reguluje kwestie związane z ową działalnością. Tak jak wyżej wspominam, działalność nieewidencjonowana jest to taka działalność, z której przychód należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. 

Działalność nierejestrowana nie zwalnia odprowadzania podatku.


3. Opodatkowanie działalności nierejestrowanej

Osoby wykonujące działalność nieewidencjonowaną podlegają zwolnieniu z VAT ze względu na niewielki obrót. Zwolnienie nie pozbawia przy tym istotnych – szczególnie dla przedsiębiorców nieewidencjonowanych – uprawnień.

Działalność nierejestrową można opodatkować wyłącznie na zasadach ogólnych, tj. jest to forma opodatkowania dochodów osoby fizycznej uzyskanych, m.in.:

  • z działalności wykonywanej osobiście (chodzi tu, np. o umowę zlecenie)
  • ze stosunku pracy
  • z działalności nierejestrowej 
W tej formie występuje podatek w wysokości 17% dochodu osoby fizycznej po obniżeniu go o kwotę wolną od podatku 556,02 zł. Natomiast jeżeli dochód osiągnie kwotę powyżej 85 528 zł, wówczas osoba fizyczna zapłaci podatek w wysokości 32% kwoty odpowiadającej dochodowi.

PAMIĘTAJ JEDNAK, że można obniżyć kwotę podatku, dzięki dostępnych ulgach i odliczeniach. 

Należny podatek rozliczać należy w zeznaniu rocznym PIT-36. Zeznanie to można złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia kolejnego roku w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W tym samym terminie zapłacić należy podatek, jaki będzie wskazany w tym zeznaniu. PAMIĘTAJ, że podatek należy uiścić na swój indywidualny rachunek bankowy! 

4. Czy należy zgłosić do ZUS prowadzenie działalności nierejestrowanej?

Z uwagi na to, że działalność nieewidencjonowana nie podlega obowiązkowi rejestracyjnemu, nie ma obowiązku odprowadzania jakichkolwiek składek do ZUS. Osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną nie dokonuje rejestracji do ZUS ani też nie składa żadnych deklaracji.


__________________________________________________________________

Jeżeli masz jakiekolwiek zapytania do nas, zapraszam do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail [email protected]


Łączę wyrazy szacunku,
mgr Anita Kazimierowicz