CZ. II - URLOPY PRACOWNICZE - urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy

W życiu każdego pracownika zdarzają się sytuacje, które uniemożliwiają przyjście do pracy. Na taką okoliczność przysługuje urlop okolicznościowy. Jest on udzielany na wniosek pracownika w związku z istotnym wydarzeniem. Pracodawca nie może odmówić przyznania urlopu okolicznościowego. Pracownik korzystający z urlopu okolicznościowego zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Okoliczności umożliwiające uzyskanie urlopu okolicznościowego reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień.

Udzielenie urlopu okolicznościowego przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace - nie dotyczy to osób świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub pozostających na stażu.

Urlop ten przysługuje na okoliczność:
1) ślubu dziecka pracownika - 1 dzień,
2) zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściów, dziadków pracownika oraz innej osoby, która pozostaje na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika - 1 dzień,
3) ślubu pracownika - 2 dni,
4) urodzenia się dziecka pracownika - 2 dni,
5) zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, rodzica, ojczyma lub macochy pracownika - 2 dni.

Uzasadnienie urlopu okolicznościowego
Pracownik w celu wykazania podstawy do udzielenia urlopu okolicznościowego jest zobowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów - np. akt zgonu, akt małżeństwa. Co do zasady, pracownik powinien zgłosić chęć wzięcia urlopu okolicznościowego z wyprzedzeniem. Oczywiście, są wyjątki od sytuacji - np. śmierć bliskiego. Wówczas chęć skorzystania z urlopu zgłasza się najpóźniej w drugim dniu nieobecności.

Kiedy można wykorzystać urlop okolicznościowy
Skorzystanie z urlopu okolicznościowego nie musi nastąpić w dniu, w którym zaistniało wydarzenie uprawniające do jego otrzymania. Możliwym jest wykorzystanie urlopu okolicznościowego przed takim wydarzeniem (np. 2 dni urlopu na okoliczność ślubu pracownika), ale konieczność wzięcia urlopu musi mieć związek z tymże wydarzeniem.

Urlop wykorzystany, a do wydarzenia uprawniającego do urlopu nie doszło
Jeśli pracownik wykorzystał urlop przed wydarzeniem (analogicznie do powyższej sytuacji - przed ślubem), a do samego ślubu nie doszło, pracownikowi urlop ten nie przysługuje. Występuje konieczność udzielenia na te dni urlopu wypoczynkowego, a jeśli pracownik takiego nie posiada - urlop bezpłatny.

Niewykorzystany urlop okolicznościowy nie przechodzi na następny rok.

W przypadku zaistnienia przesłanek do urlopu okolicznościowego w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego urlop ten nie zostaje przerwany.

Jeśli masz pytania dotyczące urlopu okolicznościowego lub innych posiadanych przez pracownika uprawnień - skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz w zakładce "Kontakt".

mgr Aleksandra Klepin