CZ. III - URLOPY PRACOWNICZE - zwolnienia od pracy

Kontynuując artykuły z serii urlopów pracowniczych dziś omówione zostaną zwolnienia od pracy. serii urlopów pracowniczych - zwolnienia od pracy.

Przepisy prawa pracy przewidują możliwość zwolnienia pracownika od świadczenia pracy w określonych przypadkach. Zwolnienia od pracy reguluje kodeks pracy, ustawy wykonawcze i inne przepisy odrębne.

Za zwolnienie od pracy przewidziane w niektórych przepisach pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.

Zwolnienie przysługuje na okoliczność:

1)wezwania do stawiennictwa przed organem właściwym w zakresie obowiązku obrony lub stawienia się na wezwanie organu administracji, sądu, prokuratury na czas niezbędny,
2) wykonania badań lekarskich i szczepień ochronnych,
3) oddania krwi przez pracownika, wykonania badań zleconych przez stację krwiodawstwa na czas przez nich oznaczony, jeśli nie można ich wykonać w czasie wolnym od pracy,
4) wezwania jako świadek w postępowaniu prowadzonym przez NIK lub do udziału w postępowaniu jako specjalista,
5) wezwania do udziału w posiedzeniu jako biegły na czas oznaczony,
6) uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej działającej u pracodawcy na czas niezbędny,
7) przeprowadzania zajęć dydaktycznych (szkoła zawodowa, wyższa, placówki naukowe i jednostki badawcze), jednak łączny wymiar zwolnień nie może przekroczyć 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu,
8) uczestnictwa w działaniach ratowniczych i odpoczynku po tych działaniach w przypadku członka ochotniczej straży pożarnej, ratownika Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (strażacy mają także prawo do dodatkowych dni wolnych - 6 dni na czas szkoleń),
9) udziału w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
10) poszukiwania pracy (nie obowiązuje w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron),
11) udziału młodocianego w zajęciach szkoleniowych,
12) karmienia w przypadku matki karmiącej piersią,
13) wykonania badań przez ciężarną zleconych przez lekarza, jeśli nie mogą być wykonane po godzinach pracy.

Możliwe jest także uzyskanie zwolnienia od pracy w czasie przebywania pracownika na wypowiedzeniu.

W przypadku otrzymania przez pracownika wezwania do stawiennictwa lub udziału przez jeden
z określonych powyżej organów pracodawca musi zwolnić pracownika od świadczenia pracy. Pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia za czas poświęcony na stawiennictwo na wezwanie lub udział, jeśli przewiduje to zakładowy regulamin pracy. Jeśli nie, możliwe jest wystawienie pracownikowi zaświadczenia przez pracodawcę o utraconych zarobkach za czas wezwania. Pracownik może się wówczas zgłosić do odpowiedniego organu o rekompensatę.

Jeśli omówione dziś zagadnienia spowodowały wystąpienie pytań lub wątpliwości - zapraszamy do kontaktu - informacje w zakładce “Kontakt”.

mgr Aleksandra Klepin