CZ. V - URLOPY PRACOWNICZE - urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny to przerwa w wykonywaniu pracy. Na tym urlopie pracownik nie wypełnia swoich obowiązków pracowniczych, podobnie pracodawca. Urlopu bezpłatnego nie zalicza się do stażu pracy oraz pracownikowi nie przysługuje za ten czas wynagrodzenie. Pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym nie zachowuje także prawa do żadnego zasiłku.

Urlop bezpłatny jest udzielany wyłącznie na wniosek pracownika. Istotne powinno być dla pracownika wcześniejsze zawnioskowanie o urlop. Powodem do odmowy udzielenia może być także brak możliwości wprowadzenia zmian organizacyjnych w firmie, w której zatrudniony jest pracownik na czas jego nieobecności. Nie jest możliwe wysłanie pracownika na urlop bezpłatny przez pracodawcę. Pracodawca może, lecz nie musi przychylić się do wniosku pracownika o udzielenie urlopu. Zgoda pracodawcy musi być jednoznaczna. Zaniedbanie obowiązków pracowniczych w przypadku nieudzielenia urlopu bezpłatnego, przy jednoczesnym zaniechaniu pracy przez pracownika daje możliwość do rozwiązania stosunku pracy. Pracownik nie musi uzasadniać powodu, który determinuje złożenie wniosku o udzielenie urlopu, a pracodawca nie musi argumentować powodu odrzucenia wniosku. Urlop bezpłatny można wykorzystać na każdy cel - zarówno na pracę u innego pracodawcy, wypoczynek czy inne cele prywatne.

Urlop bezpłatny nie jest urlopem limitowanym. Może zostać przyznany na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Udzielając urlopu bezpłatnego w dłuższym wymiarze, strony mogą przewidzieć wcześniejsze odwołanie pracownika z urlopu.

Jest możliwość, aby urlop bezpłatny został wliczony do stażu pracy. Jest to szczególna forma udzielenia urlopu bezpłatnego, który przyznany zostaje na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy. W takiej sytuacji pracodawcy powinni zawrzeć porozumienie, które określać będzie długość bezpłatnego urlopu.

Pracodawca i pracownik mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego odwołania z urlopu, jeśli zajdą ku temu ważne przyczyny. Chodzi tu o urlopy dłuższe niż 3 miesiące. Powodem do odwołania z urlopu może być np. dezorganizacja pracy firmy. 

Urlop bezpłatny dłuższy niż miesiąc spowoduje proporcjonalne ograniczenie prawa pracownika do urlopu wypoczynkowego. Może więc zdarzyć się tak, że w danym roku urlop wypoczynkowy w ogóle nie będzie pracownikowi przysługiwać.

Pracownik podczas urlopu bezpłatnego nie może zostać zwolniony lub nie może mieć zmienionych warunków pracy, ewentualne zmiany mogą nastąpić dopiero w momencie powrotu do pracy.

Z poważaniem,

mgr Aleksandra Klepin
Prawnik