Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń - tarcza antykryzysowa

W obowiązującej ustawie dot. przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania skutków COVID-19 znalazła się możliwość uzyskania dofinansowania części kosztów wynagrodzenia pracowników. Dofinansowanie te reguluje art. 15 zzb (przedsiębiorca zatrudniający pracowników) oraz art. 15 zzc (przedsiębiorca niezatrudniający pracowników) tzw. tarczy antykryzysowej.

Kto udziela dofinansowania?

Dofinansowanie udzielane jest przez właściwego Starostę na podstawie zawartej z przedsiębiorcą umowy.

Co obejmuje dofinansowanie?

Kwota dofinansowania obejmuje zwrot części kosztów wynagrodzenia pracowników wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne.

Czy dofinansowanie można uzyskać także dla zleceniobiorców?

Uzyskanie tej pomocy możliwe jest także dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, co do której stosuje się przepisy dot. zlecenia. Dotyczy to także osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeśli na tej podstawie podlega obowiązkowi ubezpieczeń - emerytalnemu i rentowemu.

Warunki otrzymania dofinansowania

Głównym warunkiem uzyskania omawianej pomocy jest spadek obrotów przedsiębiorcy. Dofinansowanie te stanowi alternatywę m.in. dla tych przedsiębiorców, którzy nie chcą lub nie mogą wprowadzić przestoju zakładu, obniżenia wymiaru czasu pracy. 

 a) spadek obrotu

Spadek obrotów oznacza zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczonym jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, które przypadają po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku ubiegłego.

Wartość dofinansowania zależna jest od poziomu spadku obrotów:

1) spadek obrotów o min. 30% - dopłata 50% wynagrodzenia pracownika wraz ze składkami ZUS, jednakże nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia (1300 zł) wraz z należnymi składkami ZUS,
2) spadek obrotów o min. 50% - dopłata 70% wynagrodzenia pracownika wraz ze składkami ZUS, jednakże nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia (1820 zł) wraz z należnymi składkami ZUS,
3) spadek obrotów o min. 80% - dopłata 90% wynagrodzenia pracownika wraz ze składkami ZUS, jednakże nie więcej niż 90% minimalnego wynagrodzenia (2340 zł) wraz z należnymi składkami ZUS.

b) pozostałe warunki

Do pozostałych kryteriów, które należy spełnić, w celu uzyskania tejże pomocy należą:
a) brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,
b) niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
c) posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy.

Aby otrzymywać dofinansowanie należy utrzymywać miejsca pracy - dofinansowanie jest wypłacane co miesiąc (przez okres maksymalnie 3 miesięcy), konieczne jest także utrzymywanie tychże miejsc pracy po zakończeniu dofinansowania przez okres odpowiadający temu okresowi.

Przedsiębiorca, w celu uzyskania kolejnych wypłat zobowiązany jest do comiesięcznego przedkładania oświadczenia o zatrudnianiu pracowników wraz ze wskazaniem kosztów wynagrodzenia oraz należnymi składkami. 

Jeśli przedsiębiorca nie dotrzyma warunków zatrudnienia pracowników we wskazanych powyżej okresach zobowiązany będzie do proporcjonalnego zwrócenia otrzymanego dofinansowania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania od właściwego starosty.

Dofinansowanie jest udzielane w tej części, w której przedsiębiorca nie otrzymał innej pomocy od państwa.

Złożenie wniosku

Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Samozatrudnieni

Dofinansowanie przysługuje także przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników (samozatrudnionemu) na analogicznych zasadach.
Samozatrudniony jest wówczas zobowiązany do dalszego prowadzenia działalności w okresach wskazanych jak u przedsiębiorcy posiadającego pracowników.Nasz zespół zajmuje się także analizą przepisów obowiązującej tarczy antykryzysowej pod kątem konkretnego przedsiębiorcy. Skontaktuj się z nami, jeśli nie wiesz z jakich uprawnień możesz skorzystać. Zajmujemy się także wypełnianiem wniosków za przedsiębiorcę.

Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel: 721-397-241