Jak odzyskać pieniądze? Skuteczna windykacja należności z nami!

Klient zwleka z opłaceniem faktury? Pożyczyłeś koledze pieniądze nie zawierając przy tym umowy w formie pisemnej, a on nie chce Ci oddać? Jeśli których z tych przykładów jest Ci znany, przeczytaj koniecznie ten artykuł.


Windykacja należności.

  1. Windykacja polubowna
  2. Windykacja sądowo-egzekucyjna

1. Windykacja polubowna

Stosując ten rodzaj windykacji wierzyciel dąży do polubownego załatwienia sprawy poprzez nakłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności. Najczęściej na tym etapie wysyłane są przypomnienia o płatności, wezwania do zapłaty, wezwania do zapłaty z odsetkami oraz wierzyciel podejmuje negocjacje z dłużnikiem w celu spłaty należności i odzyskania pieniędzy. 

2. Windykacja sądowo-egzekucyjna


Jeżeli ww. windykacja nie okaże się być skuteczną, wówczas warto zastanowić się nad rozpoczęciem windykacji sądowo-egzekucyjnej.

Dla spraw o zapłatę pewnej sumy pieniężnej, oprócz oczywiście zwykłej scieżki postępowania, przewidziano dodatkowo:
  • postępowanie uproszczone
  • postępowanie nakazowe
  • postępowanie upominawcze
Są to alternatywne tryby dla postępowania sądowego. Skracają czas rozpoznania sprawy oraz prowadzenie windykacji w którymkolwiek z wymienionych wyżej trybów wiąże się z mniejszymi opłatami, w przeciwieństwie do kosztów postępowania sądowego.

Postępowanie nakazowe

Pozew zawierający wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie postępowania nakazowego składa się do Sądu Rejonowego bądź Okręgowego. Postępowanie takie odbywa się bez udziału stron w rozprawach. Sąd wydaje nakaz zapłaty. Dowody załączone do pozwu mogą być dołączone  kopiach. W oryginale należy przedstawić czeki, warranty, rewersy oraz weksle. 

Spory, które mogą być rozpatrywane w postępowaniu nakazowym są ograniczone do dochodzenia roszczeń pieniężnych albo spełnienia świadczenia zamiennego, tj. dostarczenia pewnej ilości rzeczy identycznych. 

Ustawa wymienia również zamknięty katalog dowodów i tylko nimi możesz udowodnić istnienie długu. Są to:

  • dokument urzędowy;
  • zaakceptowany przez dłużnika rachunek,
  • wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu.

W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, by w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł środek zaskarżenia. W piśmie zawierającym środek zaskarżenia, pozwany musi wskazać, czy zaskarża pozew w całości, czy w części, a nadto powinien wskazać zarzuty. Jeżeli pozwany nie wniesie środka zaskarżenia, wówczas po upływie terminu 14 dni (termin ustawowy) nakaz zapłaty się uprawomocni. Jeśli jednak pozwany zdecyduje się na wniesie środka oskarżenia, wtedy sprawa zostaje przekazana do postępowania w trybie zwykłym do Sądu I instancji (Sądu Rejonowego lub Sądu Okręgowego w zależności od wysokości wartości sporu) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego lub jego siedzibę.  Nakaz stanowi tytuł zabezpieczenia co znaczy, że nawet po wniesieniu zarzutów, komornik na podstawie tego nakazu może dokonać tymczasowego zajęcia długu. To zwiększa szanse na odzyskanie należności, nawet przy złych zamiarach dłużnika.


Postępowanie upominawcze

Jest bardzo podobne do nakazowego. W tym jednak trybie nie ma żadnego katalogu dopuszczalnych dowodów, które mogą być dopuszczone w tym postępowaniu.
W tym postępowaniu wydawany jest również nakaz zapłaty. Pozwany dowiaduje się o przeprowadzanym postępowaniu w momencie doręczenia sądowego nakazu zapłaty, od którego przysługuje mu sprzeciw. Pozwany na wniesienie terminu ma 14 dni, a jego złożenie pozbawia nakaz zapłaty mocy. Jeśli jednak nie wniesie sprzeciwu, to upływie ww. terminu nakaz zapłaty wywołuje skutki takie same, jak prawomocny wyrok i pozwany zobowiązany jest spłacić należność.


Postępowanie uproszczone 


W postępowaniu uproszczonym rozpoznaje się sprawy o świadczenie, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia z rękojmi lub gwarancji – jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty. A więc w tym trybie nie rozpoznaje się spraw:

1) należących do właściwości sądów okręgowych;
2) małżeńskich i z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi;
3) z zakresu prawa pracy rozpoznawanych z udziałem ławników;
4) z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw wymienionych w art. 4778 właściwość sądów w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych § 2 i spraw o rentę. 


Postępowanie uproszczone kończy się wyrokiem, od którego przysługuje apelacja, którą należy wnieść w terminie 14 dni.

 Apelację można oprzeć na zarzutach:
1) naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
2) naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć wpływ na wynik sprawy. 

Koszty postępowania 

*w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji przy wartości przedmiotu zaskarżenia  

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

(pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone do sądu powinny być sporządzone na urzędowych formularzach – art. 5052 k.p.c. ). 

*w postępowaniu upominawczym pobiera się opłatę stosunkową od pozwu w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu przy wartości przedmiotu sporu powyżej 20000 zł , a w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym opłatę stałą w wysokości wskazanej w art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
*w postępowaniu nakazowym  pobiera się opłatę w wysokości ¼ opłaty z :
  • opłaty stosunkowej (5 % wartości przedmiotu sporu) przy wartości przedmiotu sporu powyżej 20000 zł

lub

  • z opłat stałych wskazanych w art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jednakże nie mniej niż 30,00 zł.


_______________________________________________________________________________

Jeżeli masz problem związany z odzyskaniem należności, zapraszam do kontaktu z nami [email protected] 
Skuteczna windykacja stanowi naszą specjalność.


Łączę wyrazy szacunku,
mgr Anita Kazimierowicz