Kara za nieprzerejestrowanie samochodu w ciągu 30 dni - zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek przerejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni od dnia zakupu obwarowany został karą. Jak wynika z art. 140 mb ustawy prawo o ruchu drogowym:

Kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Stary obowiązek, nowe kary

Obowiązek przerejestrowania samochodu w ciągu 30 dni od dnia zakupu/sprowadzenia pojazdu nie jest obowiązkiem nowym, jednak karanie niewypełnienia tego obowiązku już tak. Mało kto wie, że wcześniej (tj. przed 01.01.2020 r.) również brak spełnienia obowiązku mógł skutkować nałożeniem grzywny do 3000 zł. 

Odpowiedzialnym za karanie osób, które nie przestrzegały terminu na zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu nie było Starostwo Powiatowe.  Kodeks wykroczeń przewiduje bowiem mandat za naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa lub porządku w ruchu drogowym bądź karę nagany. Czy rzeczywiście przepisy były respektowane, a niewypełniający obowiązku przerejestrowania pojazdu w terminie kierowcy karani? 

Kogo obowiązuje nowy przepis

Wszystkich - osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorstwa, jednostki. Każda osoba, która nabywa lub zbywa pojazd w terminie 30 dni od dnia zdarzenia powinna przyjść do właściwego wydziału komunikacji i zgłosić transakcję (dot. zarówno pojazdu nowego jak i używanego). Podobnie w przypadku samochodów sprowadzonych do kraju z innego państwa UE - 30-dniowy termin biegnie tutaj od dnia dotarcia samochodu do Polski. A w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium spoza Unii Europejskiej 30-dniowy termin liczymy od dnia dopuszczenia przez organ Służby Celno-Skarbowej do obrotu.

Jakie dokumenty do rejestracji samochodu

Aby złożyć wniosek o rejestrację samochodu musimy mieć ze sobą podczas wizyty: wniosek o rejestrację, dowód tożsamości, dokument, z którego wynika posiadanie pojazdu, wszelkie niezbędne potwierdzenia opłat, dowód rejestracyjny,  kartę pojazdu (jeśli była wydana), a jeśli w dowodzie nie ma wzmianki o ważnych badaniach technicznych także zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego. Bez spełnienia formalności samochód nie zostanie przerejestrowany.

Jeśli samochód jest niesprawny (brak przeglądu, brak ważnego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego) proponujemy mimo wszystko zgłosić fakt nabycia pojazdu do odpowiedniego Starosty. Czy uda się uniknąć kary? Dużo zależy od wydziału komunikacji. Należy pamiętać, że od odmownej decyzji ws. zarejestrowania pojazdu przysługuje odwołanie.

Kto zostanie ukarany - czyli zakup auta w 2019 r.

Co ważne, mimo różnych opinii prawników co do wykładni wprowadzonego przepisu, Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło - kara za przekroczenie terminu dotyczy wyłącznie transakcji dokonanych po 31.12.2019 r., a więc zeszłoroczne kolejki w wydziałach komunikacji nie były konieczne. Nie zostanie ukarana osoba, która nabyła pojazd w 2019 r. (lub wcześniej) i przerejestrowała je w 2020 r., po upływie 30-dniowego terminu. 

W opinii prawników, przepis wprowadzony z dniem 1 stycznia br. nie reguluje dokładnie wszystkich kwestii. Analizując powyższy przepis, biorąc pod uwagę fakt, że obowiązek 30-dniowego terminu istniał przed wejściem w życie zmiany, w sytuacji, w której do nabycia pojazdu doszło np. 6 grudnia 2019 r., termin na rejestrację upływa w styczniu 2020 r., a więc po wprowadzeniu kar z tytułu nieprzerejestrowania w terminie - mogłoby być możliwe ukaranie takiej osoby. 

Wymiar kary

Jak wskazuje art. 140 mb ustawy prawo o ruchu drogowym wymiar nałożonej przez Starostę kary wynosi od 200 do 1000 zł. Dokładna kwota zostaje każdorazowo ustalana przez właściwego Starostę. Co to oznacza w praktyce? 

Wysokość kary będzie mogła zależeć od zakresu naruszenia prawa, od ilości dni, które upłynęły od ostatniego dnia na wypełnienie obowiązku, powtarzalności naruszeń czy korzyści finansowych jakie uzyskano z tytułu naruszenia przepisu. Od decyzji ws. wymiaru nałożonej kary przez Starostę przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące kwestii przerejestrowania samochodu, zasadności odmowy rejestracji pojazdu zapraszamy do kontaktu - [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu 721-397-241.

Pozdrawiam,

mgr Aleksandra Klepin