Odprawy pracownicze cz. III

Pracodawca zobowiązany jest wypłacić rodzinie zmarłego pracownika odprawę pośmiertną. Prawo do odprawy pośmiertnej powstaje bez względu na to, czy zgon nastąpił z przyczyny naturalnej, czy też zgon był następstwem jakiegoś wypadku. Ponadto nie ma również znaczenia, czy zgon nastąpił podczas świadczenia pracy, czy, np. w trakcie urlopu wychowawczego czy zwolnienia chorobowego.
 • Odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie niezależnie od tego, jak długo zmarły pracownik pozostawał w stosunku pracy (mógł być nawet zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny)
 • Odprawa pośmiertna przysługuje niezależnie od tego, czy zgon nastąpił podczas świadczenia pracy, czy, np. w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym czy zwolnieniu lekarskim 
 • Prawo do odprawy powstaje bez względu na to, czy zgon nastąpił z przyczyny naturalnej, czy też zgon był następstwem jakiegoś wypadku 
 • Odprawa pośmiertna przysługuje również w przypadku kiedy śmierć pracownika była następstwem samobójstwa 

Komu przysługuje prawo do odprawy pośmiertnej?

Odprawa pośmiertna należna jest członkom rodziny zmarłego pracownika. Kodeks pracy w art. 93 § 4 uznaje za członków rodziny małżonka pracownika oraz innych członków rodziny spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z ww. artykułem, poza małżonkiem odprawa pośmiertna przysługuje:
 • dzieciom własnym oraz przysposobionym — do ukończenia 16 lat, (jeśli kontynuuje naukę, to wówczas maksymalnie do ukończenia 25. roku życia. Jeżeli dziecko jest całkowicie niezdolne do pracy, wtedy wiek nie ma znaczenia),
 • dzieciom przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej
 • rodzicom, w tym także ojczymowi i macosze oraz osobie przysposabiającej, jeżeli osoby te są niezdolne do pracy lub ukończyły 50 lat albo wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków, rodzeństwa uprawnionych do renty po zmarłym pracowniku.

Odprawa pośmiertna nie należy się osobie pozostającej ze zmarłym pracownikiem w konkubinacie.
Wysokość odprawy pośmiertnej

Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.W przypadku gdy pracownik był zatrudniony:

 • krócej niż 10 lat, wysokość odprawy = jednomiesięczne wynagrodzenie,
 • powyżej 10 lat - trzymiesięczne wynagrodzenie,
 • powyżej 15 lat - sześciomiesięczne wynagrodzenie.

Do okresu zatrudnienia w danym zakładzie pracy nie wlicza się okresów zatrudnienia u innych pracodawców!
Wyjątek stanowi art. 231 § 1 Kodeksu pracy.

WAŻNE !
Jeżeli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców, wówczas rodzinie pracownika bedzie przysługiwać odprawa od wszystkich pracodawców.

Podstawą wypłaty odprawy pośmiertnej jest śmierć pracownika nie tylko w okresie trwania stosunku pracy, ale również po jego rozwiązaniu w czasie pobierania zasiłku z powodu choroby, po śmierci pracownika.

Odszkodowanie w przypadku wypadku przy pracyOdprawa pośmiertna nie przysługuje, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie. W takiej sytuacji małżonkowi i innym członkom rodziny uprawnionym do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym przysługuje z tego tytułu od ZUS odszkodowanie w wysokości co najmniej równej tej odprawie.
Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Członkom rodziny pracownika, który zmarł wskutek wypadku przy pracy, przysługuje jednorazowe odszkodowanie wypłacone ze środków z funduszu ZUS.W przypadku kiedy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest tylko jeden członek rodziny zmarłego pracownika, przysługuje ono w wysokości:
 • 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko
 • 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest inny członek rodziny.

Jak uzyskać jednorazowe odszkodowanie po pracowniku, który zmarł wskutek wypadku przy pracy?

Należy wystosować wniosek do ZUS o to świadczenie, protokół powypadkowy oraz dokument, który potwierdzi pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłą osobą (np. akt urodzenia).

__________________________________________________________________________________

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zachęcam do kontaktu z nami poprzez adres e-mail [email protected]

Łączę wyrazy szacunku,
mgr Anita Kazimierowicz