Pozew przeciwko pracodawcy

Każdy pracownik ma prawo wystąpić z pozwem przeciwko swojemu pracodawcy w każdej sprawie, która dotyczy sporu z zakresu prawa pracy. Jako przykład możemy powołać tu zaleganie z wypłaceniem wynagrodzenia, bezprawne zwolnienie pracownika przez pracodawcę, zapłatę odszkodowania od pracodawcy z tytułu choroby zawodowej.

Właściwość Sądu

Pracownik ma możliwość wyboru sądu pracy do którego chce wystąpić z pozwem przeciwko pracodawcy. Pracownik może wybrać sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby pracodawcy lub wykonywania swojej pracy.

Obligatoryjne elementy pozwu

1) znaczenie sądu do którego składany jest pozew,
2) oznaczenie powoda,
3) oznaczenie pozwanego,
4) określenie żądania przez wskazanie czego osoba składająca pozew się domaga, np. odszkodowania, przywrócenia do pracy, ustalenia stosunku pracy,
5) określenie wartości przedmiotu sporu,
6) uzasadnienie żądania pozwu z powołaniem się na stan faktyczny sprawy,
7) wnioski dowodowe,
8) załączniki,
9) własnoręczny podpis osoby składającej pozew.


Terminy wniesienia pozwu

Termin, w jakim pracownik powinien wystąpić do sądu z pozwem przeciwko pracodawcy, zależy od konkretnej sprawy. 

Termin 21 dni ustalono dla wniesienia do sądu pracy:

  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę – licząc od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę;
  • żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania – licząc od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę;
  • żądania nawiązania umowy o pracę – licząc od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy (art. 264 kp).Ważne! 

W sprawach w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 50,000 zł pozew przeciwko pracodawcy jest zwolniony z opłat sądowych. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 50,000 zł, należy uiścić opłatę od pozwu w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu, nie więcej jednak niż 200 000 zł (art. 35 w związku z art. 13 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Opłatę należy uiścić przy wnoszeniu pozwu.


___________________________________________________________________________________

Zapraszam do kontaktu:
[email protected]
721-397-241 ; 577-510-360