Przestój w firmie - jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik za czas przestoju?

Ustawodawca nie określił jednoznacznie pojęcia przestoju. Bazując na doktrynie i orzecznictwie można wywnioskować, że przestój jest nieplanowaną przerwą w pracy zależną od przyczyn zewnętrznych, podczas której pracownik był gotowy do świadczenia pracy.

Aby pracownikowi za czas przestoju w zakładzie pracy przysługiwało wynagrodzenie muszą zostać spełnione następujące warunki:
1) przestój w firmie nie wynika z działania lub zaniechania pracownika - przestój wynika z przyczyn niezależnych od pracownika,
2) pracownik pozostaje w gotowości do świadczenia pracy.

Gotowość do pracy należy pojmować jako faktyczną gotowość do świadczenia pracy, gdzie pracownik jest fizycznie i psychicznie zdolny.

Po spełnieniu w/w przesłanek pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania (czyli wynagrodzenie zasadnicze bez dodatków i premii), określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeśli składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia - 60% wynagrodzenia (dotyczy płacy akordowej lub prowizyjnej). Co ważne, wynagrodzenie nigdy nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Jeśli przestój nastąpiłby z winy pracownika - wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za wykonaną pracę. Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi wykonanie innej pracy, za której otrzyma wynagrodzenie obliczone zgodnie z powyższą regułą.

Jakie sytuacje najczęściej powodują przestój w zakładzie pracy?

1) zakłócenia techniczne,
2) siły wyższe - np. zagrożenie epidemiczne,
3) zdarzenia losowe,
4) strajki,
5) warunki atmosferyczne.

Przestój w pracy może także wynikać z przyczyn, które nie są zależne od pracodawcy. Pomimo braku winy w przestoju po stronie właściciela zakładu pracy ciąży na nim obowiązek wypłaty wynagrodzenia. 

W odniesieniu do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, jeśli pracodawca zdecyduje o czasowym zamknięciu zakładu pracy w związku z przeciwdziałaniem wirusowi COVID-19 znajdzie tu zastosowanie art. 81 par. 1 Kodeksu Pracy, czyli dotyczące wyżej wspomnianej wypłaty wynagrodzenia w wysokości 100% lub 60%. Takie stanowisko wygłosiła także Państwowa Inspekcja Pracy w dniu 20.03.2020 r.

Jako Zespół AK Doradztwo Prawne zajmujemy się także prawem pracy. Zapraszamy do zakładki "Specjalizacje", w której szczegółowo opisujemy główne dziedziny naszych działań.

Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel: 721-397-241

Udzielamy porad także zdalnie.

Z wyrazami szacunku,

Aleksandra Klepin
Prawnik