Rodzic nie płaci alimentów - jak uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Mimo zasądzenia alimentów w określonej wysokości niejednokrotnie zdarza się, iż rodzic dziecka uchyla się od obowiązku alimentacyjnego. Przy braku możliwości wyegzekwowania alimentów od rodzica dziecka istnieje możliwość przyznania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. 

Jak uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego?

Po pierwsze, aby możliwe stało się otrzymywanie comiesięcznego świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego alimenty muszą zostać przyznane przez sąd i ich egzekucja musi się okazać bezskuteczna. Możliwe jest to także wówczas, gdy rodzic dziecka wyjechał za granicę i przestał przekazywać zasądzoną kwotę na dziecko. Ponadto istotnym jest, aby dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 800,00 zł. Świadczenie z Funduszu wypłacane jest co miesiąc, dziecko, które jest uprawnione do alimentów nie ukończyło lat 18, lub jeżeli kontynuuje naukę - nie ukończyło lat 25. W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo.

Wysokość świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenie wypłacane z Funduszu w związku z bezskuteczną egzekucją alimentów od rodzica będzie w wysokości takiej, jaka została zasądzona przez sąd, z tym zastrzeżeniem, że nie może być to kwota wyższa niż 500,00 zł. Jeśli zatem sąd zasądził alimenty w wysokości 300,00 zł miesięcznie w takiej kwocie będą one wypłacane z Funduszu. Alimenty w wysokości wyższej niż 500,00 zł zostają automatycznie pomniejszane do tego wymiaru.

Fundusz Alimentacyjny nie wypłaca świadczeń z tytułu zaległych alimentów. Osoba, która nie płaci alimentów, w związku z czym świadczenie wypłaca Fundusz staje się dłużnikiem alimentacyjnym. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzi się egzekucję, która ma na celu odzyskanie należności wypłacanych przez Fundusz wraz z odsetkami.

Jak uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Aby uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego urzędu miasta lub gminy w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem właściwej platformy. Formularze wniosków są ogólnodostępne i wymagają uzasadnienia popartego określonymi dokumentami.

Jeśli masz wątpliwości, w jaki sposób wypełnić wniosek o przyznanie świadczenia lub inne pytania związane ze świadczeniem z Funduszu Alimentacyjnego - skontaktuj się z nami! 

e-mail: [email protected]
tel: 721-397-241

Z poważaniem,

mgr Aleksandra Klepin
Prawnik