Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o., Spółka z o.o.)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) jest spółką handlową o charakterze kapitałowym z elementami osobowymi, która może zostać powołana w jakikolwiek sposób prawnie dopuszczalnym, posiadająca własny majątek i wyposażona jest w osobowość prawną. Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną osobę bądź większą ilość osób, jednak nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby.

Kodeks spółek handlowych określa ww. spółkę, jako jedną z trzech spółek kapitałowych (oprócz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaliczamy tutaj również spółkę akcyjną i prostą spółkę akcyjną).Osobowość prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną, będąc odrębnym od wspólników podmiotem, z czego z kolei wynika, że:
 • spółka działa poprzez swoje organy,
 • jej wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki (z zastrzeżeniem art. 13 § 2 KSH),
 • wszelkie przysporzenia z majątku spółki na rzecz wspólników wymagają podstawy prawnej w ustawie lub w umowie spółki.

Spółka z o.o. uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru. Z mocy nadania osobowości prawnej spółce z o.o., bez potrzeby wyraźnego stwierdzenia ustawy, posiada ona zdolność prawną, tj. możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków, oraz zdolność do czynności prawnych, tj. możliwość samodzielnego nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Przysługuje jej także zdolność sądowa i procesowa, a orzeczenia zapadające w sprawie innej niż ze stosunku spółki wywołują skutek wyłącznie wobec spółki, nie dotykają natomiast sfery prawnej jej wspólników. Spółka z o.o. posiada również własny majątek, odrębny od majątku wspólników, którym odpowiada za własne zobowiązania.

Cel spółki z o.o.

Cechą charakterystyczną każdej spółki jest wspólny cel oraz wola związania się dla osiągnięcia tego celu.
Przez zawarcie umowę spółki handlowej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa spółki tan stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym, o ile ustawa nie zawiera ograniczeń, co oznacza, że cel spółki nie może być sprzeczny z ustawą, a w szczególności nie może naruszać przepisów prawa karnego czy adminiastracyjnego. 
Podstawowym celem większości spółek z o.o. jest prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze czysto zarobkowym, jednakże istnieją również spółki, których cel nie odpowiada bezpośrednio na osiągnięciu zysku, np. prowadzenie działalności naukowej.
Cel spółki powinien być osiągalny, tj. jeżeli cel stanie się niemożliwy do osiągnięcia lub jeżeli cel od początku nie był możliwy do zrealizowania, na żądanie członka organów spółki lub wspólnika sąd może orzec o rozwiązaniu spółki, zgodnie z art. 271 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.
Celem spółki nie musi być jedynie cel w znaczeniu gospodarczym, albowiem obecne przepisy pozwalają również na założenie spółki z o.o. w każdym prawnie dozwolonym celu.

Udziały w spółce z o.o.

Umowa spółki stanowi, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne.

Wyżej wspomniany kapitał zakładowy dzieli się na udziały, które mogą być równej lub nierównej wysokości. Udział, w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowym, może być traktowany w dwojaki sposób. Albo jako ustalona w umowie spółki wielkość liczbowa (stanowiąca część kapitału zakładowego) albo jako stanowiąca ogół praw i obowiązków wspólnika wynikająca ze stosunku spółki.

Od spółki zależy jakie przyjmie rozwiązanie odnośnie liczby udziałów i wartości nominalnej (wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł) udziałów, bądź wartości nominalnej jednego udziału przysługującego jednemu wspólnikowi . Udział wyznacza zakres praw i obowiązków wspólnika z tytułu uczestnictwa w spółce. Zależność prawa i obowiązków wspólnika wyraża, np.: 

 • prawo głosu ( art. 242 KSH)
 • prawo do udziału w zysku (art. 191 § 3 KSH)

Wymogi powstawania spółki z o.o.

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:
 1.  zawarcia umowy spółki;
 2.  wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki, z uwzględnieniem art. 158 § 11 ;
 3.  powołania zarządu;
 4.  ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki;
 5.  wpisu do rejestru.


Kapitał zakładowy

Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych). Nie ma natomiast górnej granicy wysokości tegoż kapitału. Jego wysokość określona jest w umowie spółki.

Kapitał zakładowy jest określoną w umowie spółki wielkością stanowiącą sumę udziałów wspólników. Wkłady na kapitał zakładowy muszą być wniesione przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wkładami mogą być pieniądze, nieruchomości, ruchomości itp.


Umowa spółki 

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:
 •  firmę i siedzibę spółki;
 •  przedmiot działalności spółki;
 •  wysokość kapitału zakładowego;
 •  czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 •  liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
 •  czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (forma ta jest zastrzeżona pod rygorem nieważności). Akt notarialny powinien obejmować całość umowy spółki – wszelkie postanowienia poza nim zastrzeżone nie wywołują żadnego skutku. Wyjątek należy uczynić jedynie, aprobując w ten sposób istniejącą praktykę, w odniesieniu do tzw. załączników, w których dokonuje się szczegółowego oznaczenia tych aportów, których w umowie spółki w praktyce opisać się nie da.

Umowa spółki może zostać zmieniona (przez co należy rozumieć także jej uzupełnienie) jeszcze przed zarejestrowaniem spółki, a nawet przed jej zgłoszeniem do rejestru.


Wpis do rejestru

Wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru ma charakter konstytutywny dla powstania tej spółki jako samodzielnego podmiotu prawa wyposażonego w osobowość prawną.
Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.
Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do rejestru z powodu drobnych uchybień, które nie naruszają interesów spółki oraz interesu publicznego.

Termin na rozpoznanie wniosku:
Instrukcyjny termin wskazany w przepisach KRS wynosi 7 dni od daty wpływu wniosku do Sądu, zaś wniosek o wpis spółki z o.o. zawiązanej i zgłoszonej w drodze elektronicznej – w terminie 1 dnia od daty jego wpływu.


Odpowiedzialność wspólników

Spółka odpowiada za zobowiązania całym majątkiem. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki (jeżeli nie są członkami zarządu tejże spółki). Wspólnicy ponoszą jedynie ograniczoną odpowiedzialność, do wartości wniesionych przez nich wkładów (ryzyko gospodarcze).

Jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.


Nazwa spółki

Wspólnicy mają w tym zakresie swobodę, jednakże nazwa ta musi odrózniać się od nazw innych podmiotów działających na tym samym rynku, co spółka. Nadto nazwa powinna zawierać sformułowanie "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" bądź skrót "Sp. z o.o." lub też "Spółka z o.o."

Opodatkowanie

Spółka z o.o. jest podatnikiem VAT.
Ponadto spółka jest podatnikiem podatku od osób prawnych (CIT) - podatek płacony jest przez samą spółkę z o.o. od osiągniętych przez nią w danym roku podatkowym dochodów. Ponadto, wspólnicy spółki płacą podatek (19%) od wypłacanych im dywidend i innych dochodów pochodzących z udziału w zyskach osób prawnych (np. dochód z umorzenia udziałów).

Oprocentowanie podatku od osób prawnych (CIT):
19% lub 9% w przypadku małych - sprzedaż brutto do 1,2 mln euro - lub rozpoczynających działalność przedsiębiorców

Podstawową kategorią dochodów z tytułu udziału w zyskach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wypłata pieniężna (dywidenda).
_____________________________________________________________


Skontaktuj się z nami, jeśli planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. i chcesz mieć pewność, że umowa spółki zostanie dokładnie i profesjonalnie sporządzona. Kontakt pod numerem telefonu: 721-397-241 lub e-mail: [email protected]


Łączę wyrazy szacunku,

Anita Kazimierowicz