Stan wyjątkowy, stan zagrożenia epidemicznego w Polsce- co oznacza?

13 marca 2020 roku w piątek w godzinach wieczornych premier Mateusz Morawiecki wprowadził stan zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią koronawirusa. Termin ten nie jest tożsamy z definicją stanu wyjątkowego, jednakże ma bardzo podobne założenia. Różni się przede wszystkim tym, iż, zgodnie z artykułem 228 punktem 7 Konstytucji RP,  w ciągu 90 dni od zakończenia stanu nadzwyczajnego w ciągu 90 dni (w tym wypadku mowa o stanie wyjątkowym) nie można przeprowadzić wyborów do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. 

Stan zagrożenia epidemiologicznego to w gruncie rzeczy w przeważającym zakresie stan wyjątkowy. 
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił podczas konferencji, iż w obecnej sytuacji najważniejsze jest zdrowie i życie obywateli Polski, dlatego też Rząd zdecydował się wprowadzić ograniczenia w Polsce, których celem jest ograniczenie rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19.

- ZAMKNIĘCIE GRANIC DLA CUDZOZIEMCÓW - 

Ograniczone to jest wprowadzone na 10 dni, jednakże możliwe jest przedłużenie o kolejne 20 dni, a następnie o kolejny miesiąc. Podkreślmy to, że zapis ten ma zastosowanie wyłączone dla cudzoziemców i nie dotyczy tych, którzy legalnie pracują w Polsce. 

Obywatele Polscy wracający z zagranicy zostaną poddani przymusowej 14dniowej kwarantannie. 
Od niedzieli (15.03.2020 r.) zostaną wstrzymane międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe z wyjątkiem czarterów powrotnych do Polski (celem umożliwienia powrotu do kraju obywatelom z urlopów).

- OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI GALERII HANDLOWYCH, RESTAURACJI I KLUBÓW - 

Od dziś, tj. 13.03.2020 r. obowiązuje ograniczenie w działalności galerii handlowych na najbliższe 14 dni (z możliwością przedłużenia). Otwarte będą jedynie apteki, drogerie, sklepy spożywcze, banki. Oznacza to, że wszelkie sklepy (obuwnicze, z ubraniami, zabawkami itp.) w galeriach będą zamknięte. 

Oprócz tego rząd podjął decyzję o zawieszeniu działalności wszystkich restauracji, klubów, pubów i barów. Możliwe będzie jedynie świadczenie usług na wynos.

Co oznacza stan wyjątkowy?


Stan wyjątkowy jest jednym ze stanów nadzwyczajnych wymienionych w Konstytucji (oprócz stanu wyjątkowego Konstytucja przewiduje możliwość wprowadzenia stanu wojennego i stanu klęski żywiołowej). Jeśli prezydent uzna, że zagrożony jest ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli lub porządku publicznego, wówczas na wniosek rządu może wprowadzić stan wyjątkowy, co z kolei powoduje ograniczenie niektórych praw i swobód. 

Wprowadzenie stanu wyjątkowe skutkuje częściowym lub całkowitym zawieszeniem praw obywatelskich. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym ograniczenia dotyczyć mogą:

  1. dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności,
  2. wolności działalności gospodarczej, poprzez nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju,
  3. działalności edukacyjnej, poprzez okresowe zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach wyłącznie ze szkołami wyższymi, z wyjątkiem szkół duchownych i seminariów duchownych,
  4. obrotu krajowymi środkami płatniczymi, obrotu dewizowego oraz działalności kantorowej,
  5. transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu jednostek pływających na morskich wodach wewnętrznych i na morzu terytorialnym, a także na śródlądowych drogach wodnych,
  6. funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, poprzez nakazanie wyłączenia urządzeń łączności lub zawieszenia świadczenia usług, na czas określony, a także poprzez nakazanie niezwłocznego złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej radiowych i telewizyjnych urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub ustalenie innego sposobu ich zabezpieczenia przed wykorzystaniem w sposób zagrażający konstytucyjnemu ustrojowi państwa, bezpieczeństwu obywateli albo porządkowi publicznemu,
  7. prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni lub określonych przedmiotów, poprzez nakazanie niezwłocznego złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej albo zakazanie noszenia,
  8. dostępu do informacji publicznej.

Miejmy na uwadze to, że wprowadzenie stanu wyjątkowego tworzy również warunki prawne do większego zaangażowania policji/wojska w pomoc obywatelom. Może się wiązać z dodatkowymi zakazami i ograniczeniami (np. ograniczenia w przemieszczaniu się). W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego można zablokować lotniska, dworce, zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej itp. Łamanie tych zakazów podlega karze aresztu albo grzywny

_________________________________________________________________________

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, zwracamy się z prośbą o niewychodzenie z domów bez potrzeby. Jest to idealny czas na odpoczynek i nadrabianie zaległych prac domowych.
Ze swojej strony zapraszamy na poradę prawną online kontaktując się z nami pod numerem 721397241 lub poprzez napisanie wiadomości na e-mail [email protected] 


Z poważaniem,
mgr Anita Kazimierowicz