Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich przedsiębiorców - do 75% bezzwrotna subwencja

Tarcza finansowa PFR jest programem wprowadzonym w celu kompensacji szkód związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Ma na celu zapobieganie lub łagodzenie skutków wywołanych przez koronawirusa. 

Łączna wartość Programu dla małych i średnich przedsiębiorstw to 75 mld zł, z czego 25 mld przeznaczona jest na pomoc mikroprzedsiębiorcom, a pozostała kwota dla sektora MŚP. Dla dużych firm pomoc także określana jest, jako 50 mld zł. 

Zasadniczym celem, oprócz kompensacji szkód, jest zapewnienie stabilności przedsiębiorstw i gospodarki. 

Cele szczegółowe to m.in.:
1) udostępnienie małym i średnim przedsiębiorcom finansowania na warunkach preferencyjnych, w istotnej części finansowanie - udzielana subwencja będzie bezzwrotna,
2) przeciwdziałanie zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki w okresie kryzysu gospodarczego oraz,
3) stabilizacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli.

Kto może starać się o uzyskanie wsparcia?

- mikro-, mały, średni, duży przedsiębiorca, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
- Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, restrukturyzacyjne,
- przedsiębiorca korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - uwaga, odejście od tej zasady jest możliwe,
- Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31.12.2019 r.,
- Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - układ ratalny lub odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Warunki finansowania

Subwencje - udzielane na podstawie umowy subwencji - mogą być przeznaczone na:
- pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie innego przedsiębiorcy,
- spłatę kredytów - do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki,
- rozliczenia; uwaga - zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) stosować będzie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania. Procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i  realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych - np. banków.

Kwoty i zwrot subwencji

Szacowana średnia wysokość wsparcia wyniesie ok 1,9 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorstw.  Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach programu obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019.

Umorzenie udzielonej subwencji - nawet do 75%

Pożyczka może być umorzona nawet do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:
- 25% umorzenia - pod warunkiem kontynuacji działalności,
- 25% umorzenia - w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
- 25% umorzenia - w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Program Tarczy Finansowej PFR dla Małych (w tym mikro) i Średnich Przedsiębiorców ma zostać uruchomiony jeszcze w kwietniu br. Obsługa odbywać się będzie przez systemy bankowości elektronicznej - lista zostanie udostępniona na stronie www.pfr.pl.

Program Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Przedsiębiorców obsługiwany będzie przez wnioski.

Program został ogłoszony, czeka na notyfikację Komisji Europejskiej, po której odbędzie się start programu.

Szczegóły programu - www.pfr.pl


Zapraszamy do kontaktu:
e-mail: [email protected]
tel: 721-397-241, 577-510-360
facebook: AK Doradztwo Prawne

Aleksandra Klepin, prawnik