TESTAMENT - czym jest i jak go sporządzić?

Testament jest ostatnią wolą spadkodawcy. W dokumencie tym rozporządza się majątkiem na wypadek śmierci. Testament zawsze może dotyczyć tylko jednej osoby i wyłącznie pełnoletniej.

Kiedy testament jest nieważny
Nieważnym jest testament sporządzony:
a) przez osobę nieletnią lub ubezwłasnowolnioną,
b) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli,
c) pod wpływem błędu,
d) pod wpływem groźby.

Rodzaje testamentów
Testamenty zwykłe, czyli:
1) Testament holograficzny (ręczny) - testament pisemny sporządzony przez osobę chcącą rozporządzić swoim majątkiem na wypadek jej śmierci. Testament musi zostać sporządzony odręcznie. Testament wydrukowany lub napisany przez inną osobę mimo podpisania przez spadkodawcę jest nieważny. Ważne są: data, podpis i własnoręczne sporządzenie. Sporządzenie jest w zasadzie bezpłatne.
2) Testament allograficzny -  testament, który sporządzany jest ustnie w obecności urzędnika i dwóch świadków. Świadkowie muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie mogą być głuche, nieme, niepiśmienne. Świadek nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za składanie fałszywych zeznań. Świadkiem nie mogą być krewni i powinowaci testatora, a także osoby, które z tytułu testamentu uzyskać mogą jakiekolwiek korzyści.
3) Testament notarialny - sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego. Notariusz spisuje ostatnią wolę spadkodawcy po wcześniejszym potwierdzeniu tożsamości testatora, zdolności do sporządzenia testamentu.

Testamenty szczególne:
1) Testament ustny - testament sporządzany jest w obecności co najmniej 3 świadków - forma dopuszczalna wówczas, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub jeśli sporządzenie formy zwykłej byłoby szczególnie utrudnione. Aby testament taki był ważny, musi zostać spisany przed upływem roku od jego sporządzenia przez jednego ze świadków (lub osobę trzecią). Istnieje także możliwość potwierdzenia testamentu ustnego przez zgodne oświadczenia woli wszystkich świadków w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku. Wymogi co do świadków kształtują się podobnie jak dla testamentu allograficznego.
2) testament wojskowy,
3) testament podróżny.

Wady testamentów
Najczęściej dotyczą one sporządzenia testamentu wspólnego dla kilku osób (np. małżonkowie) lub nieopatrzenia testamentu podpisem. Ważne jest wpisanie daty - nie zawsze będzie błędem jego brak, ale jest istotna choćby z punktu widzenia podważenia testamentu.

Dlaczego warto sporządzić testament
W rzeczywistości, sporządzić testament powinna każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca jakikolwiek majątek. Sporządzenie testamentu spowoduje zabezpieczenie interesu najbliższych zgodnie z wolą testatora.Skontaktuj się z nami, aby mieć pewność, że testament w pełni będzie realizował Twoją wolę na wypadek śmierci.

e-mail: [email protected]
tel: 721-397-241, 577-510-360

Aleksandra Klepin - Prawnik