Umowa kupna-sprzedaży - jak dobrze sporządzić umowę sprzedaży samochodu?

Kodeks cywilny, który reguluje zagadnienie umowy sprzedaży, nie określa trybu, w jakim musi zostać zawarta, aby zachować ważność. Nie mniej jednak, dla celów dowodowych, niezbędne jest zachowanie formy pisemnej. W przypadku sprzedaży samochodu wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży (brak faktury VAT) konieczne jest jej przedstawienie w wydziale komunikacji w celu przerejestrowania pojazdu. 

"Umowa kupna-sprzedaży" - to w rzeczywistości potoczne sformułowanie. Kodeks cywilny określa tę umowę mianem umowy sprzedaży. Nazwanie dokumentu umową kupna-sprzedaży nie przesądza jednak o jej nieważności. Umowa pozostaje ważna, istotne jest, aby jedna ze stron zobowiązała się nabyć, a druga przenieść własność po zapłacie określonej ceny.

Jak powinna wyglądać umowa sprzedaży samochodu?

Jak już wspomniano wcześniej, umowę zawieramy w formie pisemnej (zwłaszcza, gdy jedną ze stron jest przedsiębiorca), a do koniecznych jej elementów zaliczamy:
1) dokładne określenie stron - kupującego oraz sprzedającego. Zarówno po jednej, jak i drugiej stronie mogą znaleźć się także dwa podmioty, w przypadku współwłasności. Poprzez dokładne określenie danych stron rozumiemy:
- imię i nazwisko,
- miejsce zamieszkania,
- PESEL, numer i seria dowodu osobistego.
W przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej także: 
dane z Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w postaci danych firmy, numeru NIP,  adresu (siedziby).
2) określenie przedmiotu umowy - marka pojazdu, model, aktualny numer rejestracyjny, numer VIN, stan licznika. 
3) Forma rozliczenia, kwota sprzedaży,
4) Data i miejsce zawarcia umowy,
5) Podpisy obu stron - jeśli po którejkolwiek stronie znajduje się dwie osoby - podpisy każdego z nich.
6) Inne, m.in.:
a) stan prawy przedmiotu umowy - powinien w umowie znaleźć się zapis, w których sprzedający informuje, iż przedmiotu umowy jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony, jest jedynym właścicielem,
b) stan faktyczny pojazdu - w umowie sprzedaży pojazdu istotne jest określenie jego faktycznego stanu, dot. stanu technicznego pojazdu, posiadanych aktualnych badań, dopuszczenia do ruchu drogowego. Jeśli pojazd jest sprawny, nie posiada wad, również powinien znaleźć się o tym zapis, podobnie w przypadku, jeśli stwierdza się istnienie usterek dotyczących pojazdu (dokładny opis),
c) informacje o zaznajomieniu się kupującego ze stanem faktycznym pojazdu oraz o niezatajeniu żadnych istotnych informacji o przedmiocie umowy ze strony sprzedającego - warto także opisać sposób, w jaki kupujący dokonywał oględzin pojazdu. Jeśli przed zakupem pojazdu stan techniczny samochodu został sprawdzony na okręgowej stacji pojazdów, również zaleca się wpisanie takiej informacji w treść umowy. Sposób dokonania oględzin jest istotny dla obu stron. Jest to istotne z punktu widzenia roszczeń, co do ewentualnych wad pojazdu, co do których sprzedający nie musiał mieć wiedzy. Oczywiście, nie mówimy tutaj o wadach, których wykrycie także na stacji kontroli nie jest do końca możliwe. Podczas przeglądu przed sprzedażowego, pracownik okręgowej stacji kontroli pojazdów dokonuje także weryfikacji nadwozia pojazdu, co w innych warunkach, jest często niemożliwe, więc kupujący nie ma wiedzy dotyczącej ewentualnego zawieszenia pojazdu i daje wiarę twierdzeniom sprzedającego. 

W przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad ukrytych pojazdu po jego zakupie, kupujący ma prawo do zgłoszenia tego faktu sprzedającemu i żądać, m.in. obniżenia ceny lub zwrotu części kosztów za naprawę.

d) informacja o przekazanych dokumentach dot. pojazdu - dowód rejestracyjny, polisa OC.

Jeśli masz pytania, co do właściwego kształtu umowy sprzedaży, skontaktuj się z nami: [email protected] lub pod numerem telefonu: 721-397-241

Pozdrawiam,

mgr Aleksandra Klepin.