Umowa najmu okazjonalnego - czym jest najem okazjonalny i dlaczego się opłaca?


Pojęcie najmu okazjonalnego

Konstrukcja prawna najmu okazjonalnego została wprowadzona w polskim porządku prawnym już jakiś czas temu – nie cieszy się jednak dużą popularnością. Umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarta w sytuacji, gdy właścicielem lokalu mieszkalnego jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Podobnie, najemcą także musi być osoba fizyczna – umowa najmu okazjonalnego dotyczy bowiem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a takie potrzeby ma osoba prywatna.  

Czas trwania umowy najmu okazjonalnego

Umowę najmu okazjonalnego zawieramy na czas oznaczony – nie dłuższy niż 10 lat. Po wygaśnięciu umowy, jeśli jej nie przedłużono – najemca ma obowiązek opróżnić lokal. 

Co załączamy do umowy najmu okazjonalnego

Do umowy dołącza się przede wszystkim:

1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego,

2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa powyżej o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu;

Wynajmujący może żądać oświadczenia z ust. 3 z podpisem notarialnie poświadczonym. 

Utrata możliwości zamieszkania przez najemcę we wskazanym do umowy lokalu

Jeśli najemca utraci możliwość zamieszkania w lokalu, który wskazał do umowy najmu okazjonalnego, ma obowiązek wskazać inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać wraz z współzamieszkującymi w terminie 21 dni od dnia powzięcie wiadomości o utracie możliwości ewentualnego zamieszkania w lokalu z oświadczenia. 

Kaucja 

Na korzyść Wynajmującego działa fakt, że zawarcie umowy najmu okazjonalnego można uzależnić od wpłacenia kaucji zabezpieczającej przez Najemcę. Kaucja ta nie może przekraczać sześciokrotności czynszu najmu. Kaucja podlega zwrotowi w terminie miesiąca licząc od dnia opróżnienia lokalu przez Najemcę, po dokonaniu ewentualnych potrąceń przez Wynajmującego. 

Zmiany umowy 

Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zgłoszenie do urzędu skarbowego 

Aby umowę najmu móc uznać za umowę najmu okazjonalnego, Wynajmujący ma obowiązek zgłosić jej zawarcie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela. Wynajmujący ma na to 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia. W przypadku braku zgłoszenia do urzędu umowa najmu okazjonalnego będzie traktowana jak zwykła umowa najmu, a to oznacza z kolei, że wynajmujący nie będzie korzystał z ochrony zapewnionej przez przepisy dotyczące najmu okazjonalnego. 

Wnioski 

Z punktu widzenia wynajmujących mieszkania umowa najmu okazjonalnego jest znacznie bezpieczniejszą i pewniejszą konstrukcją prawną. Najemcy, jeśli będą wywiązywać się z umowy najmu w sposób należyty, terminowo regulować zobowiązania z tego tytułu, nie muszą obawiać się umowy najmu okazjonalnego lokalu.  


Źródło - zdjęcie: autor - Tierra Mallorca, nazwa: white and red wooden house miniature on brown table, unsplash.com, publikacja 14.06.2019 r.AK Doradztwo Prawne zajmuje się kompleksowym przygotowywaniem umów - w tym najmu okazjonalnego. 

Skontaktuj się z nami:

e-mail: [email protected]
tel: 721-397-241

Pozdrawiam,
mgr Aleksandra Klepin
Prawnik