Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowanie wyłącznie do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości umożliwiona jest jedynie tym, którzy są niewypłacalni, a jej głównym celem jest oddłużenie z całego lub części zadłużenia, których osoba (konsument) nie jest w stanie spłacić. Upadłość może dotyczyć tylko i wyłącznie tych długów, które zaistniały przed jej ogłoszeniem.

Wyżej opisane zadłużenie mogło dojść nawet w sposób umyślny, a więc jeśli osoba X podejmowała działanie specjalnie doprowadzając przy tym do niewypłacalności, wówczas ma ona prawo ogłosić upadłość konsumencką. 

Niewypłacalność oznacza sytuację, kiedy miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, aby można było pokryć wszelkie wydatki życia codziennego, a także wtedy, kiedy nie ma możliwości spłacenia długów.

W dniu 24 marca tego roku w życie weszła nowelizacja przepisów ustawy Prawo Upadłościowe. Najważniejsze zmiany dotyczą postępowania prowadzonego względem konsumentów.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przepisami nowelizacji jest usunięcie konieczności badania przez sąd upadłościowy zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu niewypłacalności na etapie ogłaszania upadłości. Stąd najważniejszą przesłanką do ogłoszenia upadłości będzie niewypłacalność dłużnika (a nie umyślność).

Obecnie wystarczające będzie uznanie, że dłużnik jest niewypłacalny. Sąd upadłościowy oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jedynie w sytuacji:

  • kiedy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,
  • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań

– chyba że uwzględnienie wniosku jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien również, po zmianach, które weszły w życie z dniem 24 marca 2020 r., zawierać m.in. takie dane jak:

  • NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich 10 latach przed dniem złożenia wniosku
  • informację o osiągniętych przychodach 
  • kosztach poniesionych na swoje utrzymane oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika (biorąc pod uwagę ostatnie 6 lat przed dniem złożenia wniosku).

W przypadku złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia o prawdziwości danych dłużnik poniesie odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdy.

Tryby postępowania upadłościowego

Nowelizacja wprowadziła również trzy tryby postępowania upadłościowego: tryb zwykły, tryb uproszczony oraz tryb układowy.

Tryb zwykły dotyczy przede wszystkich tych dłużników, względem których niezbędne będzie prowadzenie postępowania, w ramach którego powołany zostanie sędzia komisarz, sporządzony zostanie plan podziału oraz sporządzona zostanie lista wierzytelności.

Tryb uproszczony jest odpowiedni dla tych dłużników, którzy nie są w posiadaniu majątku albo go posiadają, jednakże w niewielkim stopniu. Tryb uproszczony ma za zadanie przyśpieszyć prowadzone postępowanie, a wynika to z tego, iż nie wyznacza się sędziego komisarza, a jedynie wszystkie obowiązki, takie jak sporządzanie listy wierzytelności, zostają przerzucone na doradcę restrukturyzacyjnego (syndyka). 

Tryb układowy zakłada dokonanie oddłużenia przez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a wierzycielami.

Sprzedaż majątku dłużnika o znacznej wartości 

Nowelizacja wprowadzając zmiany przepisów odnajduje zastosowanie również co do procedury tzw. przygotowanej likwidacji. Składając wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnik będzie mógł dodatkowo złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych o znacznej wartości. Do wniosku dołączyć należy wówczas dowód wpłaty przez nabywcę na rachunek depozytowy sądu właściwego do rozpoznania wniosku wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny. Wniosek winien odpowiadać ogólnym wymogom formalnym wskazanym w przepisach ustawy Prawo Upadłościowe.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

Pomimo tego, iż ogłoszenie upadłości dla wielu osób wydaje się jedynym słusznym rozwiązaniem, gdy niemożliwe staje się spłacenie długów, warto wiedzieć, że upadłość konsumencka niesie za sobą także konsekwencje. Będzie to na przykład ograniczenie ilości umów, która konsument może zawierać w ramach zakupu różnorodnych produktów użytku codziennego, czyli żywności, środków chemicznych itp.

Skutki upadłości konsumenckiej to także fakt, że w sytuacji, gdy konsument nagle i bezpodstawnie porzuci pracę zawodową, może narazić się na umorzenie postępowania sądowego o ogłoszenie upadłości. W wyniku tego niemożliwe będzie jakiekolwiek oddłużenie w przyszłości. Konsument zostaje także skreślony z rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS.

Dłużnik traci wszelkie prawo do zarządzania swoim majątkiem, a zostaje ono przekazane syndykowi. Dodatkowo upadły w wielu przypadkach musi przekazać mu swój majątek oraz składać odpowiednie informacje związane z posiadanym mianem.

Warto przy tym wiedzieć, że gdy jeden z małżonków ogłosi upadłość konsumencką, to automatycznie między małżonkami następuje rozdzielność majątkowa.
_________________________________________________________________________


Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania z zakresu upadłości konsumenckiej, zapraszam do kontaktu pod adresem e-mail [email protected] bądź pod nr tel:
721 397 241  lub  577 510 360 


Z poważaniem,
mgr Anita Kazimierowicz
PrawnikŹródło:
www.totalmoney.pl