Zatrudnianie cudzoziemców w pigułce

Na przestrzeni ostatnich lat bardzo wzrosła liczba zatrudnionych w Polsce obcokrajowców. W roku 2019 w rejestrze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych widniało aż 628 tysięcy cudzoziemców, co oznacza, że od 2018 roku wzrosła liczba zatrudnionych obcokrajowców aż o 1/5. Oczywiście ta liczba jest odpowiednikiem osób, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, tudzież umowy cywilnoprawnej, jaką jest umowa zlecenie. Nie jest brana  liczba osób, które pracują na podstawie, np. umowy o dzieło albo 'na czarno'. Trzy czwarte obcokrajowców widniejących w bazie ZUS stanowią Obywatele Ukrainy. Nic nie wskazuje na to, że liczba ta ulegnie pomniejszeniu, a w zasadzie wręcz przeciwnie. Warto wskazać, że zatrudnienie takiej ilości osób zza granicy wiąże się z korzyściami dla finansów publicznych.

W dzisiejszym wpisie pokrótce postaram się opisać, jak zatrudnić cudzoziemca, posiłkując się postanowieniami stosownymi w tym temacie ustawami.

1. Dokumenty, jakie powinien posiadać cudzoziemiec, aby mógł nawiązać stosunek pracy w Polsce

a) Jeśli cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na podstawie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Osoby te nie potrzebują żadnych dodatkowych dokumentów w celu wykonywania pracy na terenie Polski. W odrębnym poście przybliżę Państwu terminy ww. zezwoleń.

b) Jeśli cudzoziemiec nie posiada ww. zezwoleń, co wtedy?

Obcokrajowiec chcący nawiązać stosunek pracy w Polsce powinien uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i zezwolenie na pracę. 

c) Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy 

W tym przypadku warunkiem jest uzyskanie zezwolenia na pracę. 
Warto przy tym zaznaczyć, że Obywatele takich państw, jak: Ukraina, Rosja, Gruzja, Armenia, Mołdawia czy Białoruś mogą przez okres maksymalny nieprzekraczający 6 miesięcy (w ciągu kolejnych 12 miesięcy) pracować na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. 

2. Na podstawie jakiej umowy można zatrudnić cudzoziemca?

Pracodawca może zatrudnić obcokrajowca na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie). Ważne jest to, aby umowa zawarta została w formie pisemnej, jako że umowa ta stanowi dowód zawarcia stosunku pracy. Zawarcie umowy w formie pisemnej uznaje się za nawiązanie legalnego stosunku pracy, co jest podstawą do wydania pozytywnej decyzji w przypadku starania się o zezwolenie na pracę czy też oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

PRACODAWCO!
Należy pamiętać, że pod ww. pojęciami kryje się szereg różnych zobowiązań po stronie pracodawcy, dlatego też, jeżeli chcesz zatrudnić obcokrajowca albo też pomóc takiej osobie uzyskać dokument gwarantujący legalne przebywanie na terenie Polski, serdecznie zapraszam do kontaktu z nami: [email protected] bądź pod numerami tel. 721 397 241 lub 577 510 360.  

Posługujemy się językiem rosyjskim.