Zwolnienie z opłacania ZUS- mikroprzedsiębiorca, samozatrudniony, umowa zlecenie

Rząd zaakceptował pakiet rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej, który ma na celu przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. W dzisiejszym artykule przybliżymy Państwu kwestię dotyczącą zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek dla mikroprzedsiębiorców, samozatrudnionych, osób pracujących na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej oraz innych umowach, dla których stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.Kto może wystosować wniosek o zwolnienie opłacania składek ZUS?

Zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek przysługuje, jeżeli płatnik składek:
1) jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność;
2) wykonywał działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.;
3) jest mikroprzedsiębiorcą;
4) nie korzystał z innych form pomocy dla przedsiębiorców przewidzianych;
5) osiągnął przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. nie mógł przychód być wyższy niż 15.600,00 zł) w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zobowiązanej do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia.
6) duchownym.

Wszystkie firmy, bez żadnych wyjątków, zatrudniające przed 1 lutego 2020 roku maksymalnie dziewięć osób, są zwolnione z płacenia składek ZUS za wszystkich pracowników przez następne 3 miesiące.
W przypadku osób samozatrudnionych jest podobnie, jednakże z pewnymi ograniczeniami, ponieważ samozatrudnieni, których przychód w lutym był wyższy niż 300% prognozowanego wynagrodzenia (tj. 15.600,00 zł) sami muszą opłacać składki, tak, jak do tej pory. W przypadku, gdy przychód ten jest niższy niż wskazana wyżej kwota, wówczas osoba taka również zwolniona jest z opłacania składek przez najbliższe 3 miesiące.

Płatnik składek jest zwolniony z opłacania nieopłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych należnych od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli wystosuje wniosek. Mowa tu o osobach prowadzących pozarolnicze działalności i osoby z nimi współpracujące, pracowników oraz osobowach, które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej oraz innych innych umów, co do których Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, i do osób współpracujących z nimi.Termin złożenia wniosku

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek musi być złożony najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Obowiązek przesłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.
Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa powyżej, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Jak długo będziesz czekać na decyzję ze strony ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku kiedy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania- w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku.

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania składek

  • Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji.
  • Od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra.
  • Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy - Prawo postępowania przed sadami administracyjnymi.


___________________________________________________________________________________

Nasz zespół Prawników pomoże Ci uzupełnić wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. Zapraszamy do kontaktowania się z nami.

Kontakt:
[email protected]
nr tel. 721-397-241