Nasze usługi

Prawo cywilne i prawo rodzinne

Nasz zespół prawników świadczy doradztwo prawne w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Nasi prawnicy udzielają porad prawnych także w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Nasze usługi obejmują prawo rzeczowe, spadkowe, zobowiązania. Naszym klientom oferujemy pomoc dotyczącą m.in.:
- sprawy o zapłatę,
- odszkodowania,
- spadki,
- władza rodzicielska,
- alimenty,
- ustalenie kontaktów,
- księgi wieczyste,
- testamenty,
- umowy, m.in.:
a) umowa pożyczki,
b) umowa cesji,
c) umowa dzierżawy,
d) umowa najmu,
e) umowa zlecenie,
f) umowa o dzieło,
g) umowa spółki cywilnej,
h) umowa o roboty budowlane i inne.

Zajmujemy się także sprawami dotyczącymi zobowiązań - wierzycieli i dłużników. AK Doradztwo Prawne świadczy usługi prawne także w zakresie:
- postępowanie nakazowe,
- postępowanie upominawcze,
- postępowanie uproszczone.

Ochrona Danych Osobowych - RODO

AK Doradztwo Prawne świadczy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych - RODO.

Udzielamy jednorazowych konsultacji prawnych, a także zajmujemy się kompleksowo wdrożeniem dokumentacji i procedur związanych z RODO. Nasz zespół prawników oferuje:
- analiza i przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym: polityka ochrony danych osobowych, klauzula informacyjna, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania i inne,
- opracowanie wzorów dokumentów związanych z prawidłowym przetwarzaniem danym osobowych w przedsiębiorstwie,
- audyt wdrożeniowy,
- analiza ryzyka.

Nasz prawnik dopasuje schemat działań w zakresie zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.

Oferujemy wsparcie Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD).

Prawo budowlane

AK Doradztwo Prawne udziela porad prawnych w zakresie prawa budowlanego. Oferujemy doradztwo prawne w zakresie dużych inwestycji, jak i dotyczących spraw indywidualnych. Nasz zespół prawników oferuje swoje usługi także w zakresie:
- bieżącego doradztwa prawnego przy prowadzonej inwestycji budowlanej - świadczymy usługi zarówno na rzecz inwestorów, jak i wykonawców,
- udział w negocjacjach z kontrahentami,
- sporządzanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, umów podwykonawczych,
- weryfikacja i sporządzanie pism związanych z inwestycją,
- przygotowywanie i analiza umów:
a) umowy deweloperskiej,
b) umowy przedwstępnej,
c) umowy rezerwacyjnej.

Prawo oświatowe

AK Doradztwo Prawne oferuje obsługę prawna dla jednostek oświatowych, zarówno publicznych jak i prywatnych placówek, bibliotek i innych. Świadczymy porady prawne w formie jednorazowych konsultacji, zleconych działań lub stałej obsługi prawnej zarówno nauczycielom, dyrektorom, jak i organom prowadzącym.

Nasz zespół prawników w zakresie prawa oświatowego oferuje swoje usługi polegające na:
1) bieżące doradztwo prawne - stała obsługa prawna jednostek,
2) dotacje i subwencje i ich rozliczanie,
3) przygotowanie i analiza dokumentów oświatowych: statutów, procedur, formy zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników,
4) porady prawne także w zakresie przeprowadzanych inwestycji, remontów, prawa budowlanego,
5) opinie prawne w zakresie bieżących spraw jednostki.

Prawo zamówień publicznych

Zespół naszych prawników świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa zamówień publicznych. Oferujemy nasze usługi zarówno zamawiającym jak i wykonawcom. Nasza obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych może dotyczyć:
1) dla wykonawców:
a) analiza wymagań stawianych przez zamawiającego - analiza SIWZ pod kątem klienta,
b) pomoc prawna w zakresie przygotowania oferty,
c) bieżące doradztwo prawne na etapie wykonania i zakończenia zamówienia publicznego - doradzamy na całym etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne,
d) sporządzanie pism odwoławczych od wyników i rozstrzygnięć,
e) weryfikacja zasadności wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty.

2) dla zamawiających:
a) przygotowanie i opiniowanie umów o zamówienia publiczne,
b) przygotowanie i analiza dokumentacji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) ocena ofert złożonych przez wykonawców,
d) przygotowanie i redagowanie pism złożonych w trakcie postępowania o zamówienie publiczne.

Windykacja należności

AK Doradztwo Prawne zajmuje się kompleksową windykacją należności zarówno na etapie polubownych jak i sądowym. Nasze działania dot. odzyskania należności dotyczą:
a) windykacji polubownej - w imieniu klienta podejmujemy próbę ugodowego odzyskania należności - kontaktujemy się z dłużnikiem w celu polubownego rozwiązania sporu i spłaty zadłużenia. Na tym etapie sporządzamy także wezwanie do zapłaty. Prowadzimy negocjacje z dłużnikiem w celu jak najszybszego odzyskania należności na rzecz klienta i spłaty długu.
b) postępowania sądowego - nasze usługi prawne obejmują także prowadzenie sprawy na etapie sądowym. Sporządzamy m.in.: pozew o zapłatę, dążymy do uzyskania nakazu zapłaty i nadania mu klauzuli wykonalności oraz skierowania sprawy do postępowania egzekucyjnego. 
c) postępowanie egzekucyjne - w przypadku braku współdziałania ze strony dłużnika, po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sprawę kierujemy do egzekucji i przygotowujemy wniosek o wszczęcie egzekucji. Pełnimy nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym.

Oferta dotycząca windykacji należności skierowana jest zarówno do firm, jak i osób fizycznych, mających problemy z odzyskaniem należności z tytułu zobowiązań pieniężnych od swoich kontrahentów. 

Zasady współpracy ustalane są z Klientem - do każdej sprawy, także windykacyjnej, podchodzimy indywidualnie.

Antywindykacja - pomoc dłużnikom

AK Doradztwo Prawne świadczy swoje usługi także na rzecz osób posiadających długi. Oferujemy naszym klientom skuteczną ochronę prawną sytuacji osobistej oraz ochronę przed działaniami windykacyjnymi i egzekucją. Dłużnikom oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie posiadanego długu. Nasi prawnicy oferują pomoc m.in. poprzez: 
a) analiza sytuacji dłużnika - sprawdzenie, czy dług faktycznie istnieje,
a jeśli tak, w jakiej wysokości,
b) negocjacje z wierzycielami, pomoc w zawieraniu ugody dotyczącej spłaty zobowiązania,
c) przygotowanie pism: sprzeciw od nakazu zapłaty, odpowiedź na pozew, wniosek o upadłość konsumencką i inne.

Szkolenia

AK Doradztwo Prawne w swojej ofercie posiada także prowadzenie szkoleń dla pracowników i współpracowników z zakresu ochrony danych osobowych - RODO. Przeprowadzenie szkoleń wewnątrz firmy, organizacji czy placówki jest konieczne dla zapewnienia przestrzegania norm i przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Jesteśmy zwolennikami dorocznych szkoleń, aby zapewnić poprawność przetwarzania danych osobowych w firmie.

Nasze szkolenie, w oparciu o uprzednio przygotowaną prezentację, przeprowadza certyfikowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

Nasze szkolenia są dostosowane do struktury przedsiębiorstwa lub placówki. 

Zatrudnianie cudzoziemców

AK Doradztwo Prawne świadczy także kompleksową obsługę prawną w zakresie procedury zatrudniania cudzoziemców. Zatrudnienie cudzoziemca często jest dla pracodawcy czasochłonnym zajęciem. Dla naszego zespołu, posiadając odpowiednią praktykę w tym zakresie, zatrudnienie cudzoziemca przebiega szybko i sprawnie. Pomoc prawna może obejmować przygotowanie i złożenie dokumentów, m.in.: wniosek w przedmiocie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wniosek w przedmiocie uzyskania zezwolenia na pracę, wniosek o uzyskanie informacji.

Nasza pomoc może polegać na przygotowaniu odpowiednich pism, ale także konsultacji w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemca.

Upadłość konsumencka

Nasi prawnicy, dla osób szczególnie zadłużonych, świadczy pomoc prawną w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Rozwiązanie te poleca się osobom fizycznym, które wpadły w spiralę zadłużenia. Nasz zespół świadczy swoje usługi także w zakresie sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką. Ogłoszenie upadłości dla osoby fizycznej oznacza częściowe umorzenie długu i nowy start. Nasz zespół posiada doświadczenie w upadłości konsumenckiej. Skorzystaj z porady prawnika, aby uchronić się przed niewłaściwym złożeniem wniosku.

Umowy, negocjacje

AK Doradztwo Prawne specjalizuje się także w zakresie umów (kontraktów) oraz bierze udział w negocjacjach. Nasze usługi prawne w tym zakresie dotyczą:
a) doradztwo prawne, wsparcie prawne w zakresie możliwych rozwiązań umownych,
b) uczestnictwo w negocjacjach,
c) sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
d) tworzenie wzorców umów i regulaminów.